Årsregnskaber

Årsregnskaber

Årsregnskaber fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Vanførefonden blev stiftet 24. maj 1955 af tidligere statsminister Viggo Kampmann

Fondens formål har alle dage været at støtte revalidering og boligforhold for mennesker med bevægelseshandicap, at lette transport, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler, at støtte børne- og ungdomsarbejdet og at oplyse om problemer for mennesker med bevægelseshandicap.

Fondens daglige administration varetages af et sekretariat. Derudover har fonden en bestyrelse på indtil 12 medlemmer og et repræsentantskab på indtil 100 medlemmer.

Vælg undersider:

Sekretariat

Vanførefonden

Schæffergården,
Jærgersborg alle 166,
2820 Gentofte

CVR-nr. 65 24 27 10

TIf.: 60 22 46 60, mandag-torsdag kl. 13:00 – 16:30
E-mail: info@vanfoerefonden.dk

Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 med­lemmer, der sammensættes på følgende måde:

Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af socialministe­ren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for Bevica Fonden, fire medlemmer udpeges af hovedstyrelsen for Dansk Handicap Forbund og indtil fire medlemmer udpeges af fondens repræsentantskab.

 • Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsens medlemmer:

Formand
Centerchef, fhv. finansminister Pia Gjellerup

Næstformand
Landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen

Kasserer 
Direktør Tue Byskov Bøtkjær

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Direktør for Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtiby 

Jan Jespersen

Hovedkasserer i DHF Chanette Holst

Direktør Astrid Ravnsbæk

Udviklingskonsulent Viggo Rasmussen

Claus Wittenborg, udpeget af Bevica Fonden i september 2023

Ole Joachim Jensen, udpeget af Bevica Fonden i september 2023

 

Repræsentantskab

Administrationschef
Karl Vilhelm Nielsen

Centerleder for DUKH
René Skau Bjørnsson

Direktør 
Hans Jørgen Jensen

Direktør
Ib Bjerring Nielsen

Direktør
Johannes Due

Direktør
Alex Krogh Dreijer

Direktør – Sjældne Diagnoser
Lene Jensen

Direktør – CP Danmark  –         Landsforeningen for cerebral parese 
Mogens Wiederholt

Tidl. Direktør – SOSU C
Elisebeth Melgaard

Fhv. amtsborgmester
Søren Eriksen

Fhv. borgmester
Henrik Holmer

Fhv. borgmester
Ove E. Dalsgaard

 

Fhv. direktør
Mette Holst

Fhv. kommunikationsdirektør
Nels Petersen

Fhv. minister
Sonja Mikkelsen

Fhv. rektor
Sven Caspersen

Fhv. sekretær i Vanførefonden
Inge Moustgaard

Underdirektør
Karina Ransby

Formand, sundhedsfaglig konsulent
Helle Ulrichsen

Formand, Parasport Danmark 
John Petersson

Direktør
Gitte Seeberg

Journalist
Mogens Gyde

Overlæge, klinisk professor, dr.med.
Fin Biering-Sørensen

Næstformand, Dansk Selskab for Fysioterapi
Lars Henrik Larsen

Kommunalbestyrelsesmedlem
Anders J. Andersen

Sekretær
Birgitte Kauffmann

Senior Adviser
Jørgen Estrup

Tidl. amtsborgmester, bestyrelsesformand
Johannes Flensted-Jensen

Ældrerådsformand
Kirsten Feld

Direktør i Gigtforeningen
Mette Bryde Lind

Fhv. Formand for Det Centrale Handicapråd
Anette Laigaard

Udviklingschef, Danmarks Idrætsforbund
Karin Ingemann

Hovedkasserer
Erna Christensen

Fhv. Kommunikationsdirektør
Nels Petersen

Fhv. rektor
Sven Caspersen

Advokat
Christian Bojsen-Møller

MD DMSc Professor
Bjarne Møller-Madsen

Vedtægter

VEDTÆGTER
FOR
VANFØREFONDEN
STIFTET DEN 24. MAJ 1955

§1

Fondens navn er Vanførefonden.

Fonden er stiftet af afdøde statsminister Viggo Kampmann.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2

Med virkning fra 31. marts 2018 sammenlægges fondene:

 • ”Vanførefonden”. Ved afslutningen af årsregnskabet 2016/2017 den 31. marts 2017 udgjorde denne fonds bundne egenkapital 121.554.151 kr.
 • ”Grete Levins Fond”. Ved afslutningen af årsregnskabet 2016/2017 den 31. marts 2017 udgjorde denne fonds bundne egenkapital 7.176.644 kr.
 • ”Marie, Jørgen og Gudrun Werners Fond”. Ved afslutningen af årsregnskabet 2016/2017 den 31. marts 2017 udgjorde denne fonds bundne egenkapital 2.999.538 kr.

Sammenlægningen sker med Vanførefonden som fortsættende fond. Fondens samlede bundne egenkapital udgør pr. 31. marts 2017 således ca. 131.730.333 kr.

§3

Fondens formål er at yde støtte, eventuel i form af lån til Vanføre i Danmark, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige herunder særlige bestræbelser på:

 1. at revalidere vanføre,
 2. at forbedre vanføres boligforhold,
 3. at lette deres transport,
 4. at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler,
 5. at støtte børne- og ungdomsarbejde blandt vanføre,
 6. at sprede oplysning om vanføres problemer og vanførearbejdet.

§4

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af indtil 12 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:

Fondens formand udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, et medlem udpeges af socialministeren, to medlemmer udpeges af bestyrelsen for Bevica Fonden, fire medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen for Dansk Handicap Forbund, tidligere (Landsforeningen af Vanføre) og indtil fire medlemmer udpeges af fondens repræsentantskab.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§5

Fonden tegnes af formanden og i hans forfald næstformanden eller kassereren, hver for sig i forbindelse med yderligere et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§6

I forbindelse med fondens daglige drift kan bestyrelsen nedsætte arbejdsudvalg, der konstituerer sig selv, og som ved specielle opgaver kan suppleres med medlemmer af repræsentantskabet eller andre med ekspertviden.

Bestyrelsen kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.

§7

Fonden har et repræsentantskab, der består af indtil 100 medlemmer. Nye medlemmer udpeges af det til enhver tid siddende repræsentantskab under iagttagelse af princippet om repræsentation af såvel speciel sagkundskab som betydende arbejdsmarkeds-, erhvervs- og kulturorganisationer. Valget til fondens repræsentantskab gælder for en fireårig periode, således at en fjerdedel af repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Hvervet som repræsentantskabsmedlem er ulønnet.

§8

Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen, og afholdes hvert år i maj måned. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for årsmødet, sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse.

Et repræsentantskabsmedlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på årsmødet, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom senest den 15. marts. Sager der ikke er sat på dagsordenen til årsmødet kan ikke behandles på dette.

Dagsorden for årsmødet skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Vanførefondens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status.
 4. Valg af indtil fire medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

§9

Uddeling af fondens midler sker efter beslutning på bestyrelsesmøder, der indkaldes af formanden med 14 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er til stede.

Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.

I en af formanden autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne, som godkendes af bestyrelsen på næstfølgende møde.

§10

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for ikke-erhvervsdrivende fonde af den på årsmødet valgte revisor.

§11

Det første regnskabsår efter sammenlægningen den 31. marts 2018 går fra 1. april 2018 til 31. december 2018. Herefter følger fondens regnskabsår kalenderåret.

Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Det udarbejdede og reviderede regnskab fremlægges på det ordinære årsmøde.

§12

Fondens kapital kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, ejet som lejet, herunder som lån, når formålet er at forbedre vanføres boligforhold, at fremskaffe egnede feriehjem og forsamlingslokaler til brug for vanføre, i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler herom og som indskud i pengeinstitut.

Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra fondsmyndigheden.

§13

Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af bestyrelsen, når forslag herom er optaget på dagsorden, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Samme regler gælder ved fondens opløsning.

Ved opløsning af fonden tager bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler til formål til gavn for vanføre i Danmark.

Vedtægtsændringer og opløsning af fonden forudsætter repræsentantskabets samtykke.

­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

Vedtægten er vedtaget af bestyrelsen for ”Vanførefonden” den 23. maj 2017.

Søg støtte

Foreninger, selvejende institutioner og forskere kan søge fonden om tilskud

Vanførefonden

Schæffergården,

Jægersborg alle 166,

2820 Gentofte

Telefon

60224660

Mandag-torsdag

kl. 13:00-16:030

Cvr-nr. 65 24 27 10

info@vanfoerefonden.dk

 

FØLG OS PÅ LINKEDIN

Vi bruger kun nødvendige cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk